Event Date : 2019-08-20

Submission Deadline : 2019-11-30

Venue : วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Website : http://ird.stou.ac.th/stouconference

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีพันธกิจหลักที่สำคัญในการให้บริการด้านการวิจัยการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย สนับสนุน ส่งเสริมการเผยแพร่และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และการสนับสนุนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย และการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย

เพื่อเป็นการตอบสนองต่อพันธกิจดังกล่าว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับเครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” ซึ่งเป็นพันธมิตรด้านการวิจัยร่วมกันระหว่าง ๑๘มหาวิทยาลัย จึงได้จัดการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติอย่างต่อเนื่อง โดยในปี๒๕๖๓ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น” ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัยและวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยให้เข้มแข็งยั่งยืน และตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติต่อไป

ขอบข่ายการนำเสนอผลงานวิจัย

- กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

- กลุ่มการศึกษา

Organized by : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช