Event Date : 2019-11-28

Submission Deadline : 2019-09-06

Venue : สถาบันอาศรมศิลป์

Website : https://www.arsomsilp.ac.th/conference-2019/

สถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมกับ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานประชุมทางวิชาการขึ้นในหัวข้อ “การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” (Transformative Learning) เพื่อเป็นเวทีวิชาการสำหรับนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ในสังคมไทย ตลอดจนนานาประเทศ ร่วมกันเสริมสร้างเครือข่ายนักวิจัยถ่ายทอดแนวคิดและระเบียบวิธีการวิจัย ที่มุ่งเป้าหมายของการเรียนรู้ที่เป็นการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) ที่ผ่านการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง เกิดความเข้าใจ ฝึกฝนการใคร่ครวญ สะท้อนย้อนดูตน จนตระหนักรู้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างลึกซึ้ง เรียนรู้จักและรู้จากภายในของตนเองจนก่อให้เกิดลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้อย่างยั่งยืน

Organized by : สถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมกับ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์