Event Date : 2020-01-17 - 2020-01-19

Submission Deadline : 0000-00-00

Venue : ศูนย์ประชุมโรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ

Website : http://www.kidneypmk.com

มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นองค์กรการกุศลสาธารณะ มีวัตถุประสงค์หนึ่ง คือการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการแพทย์โดยอายุรศาสตร์โรคไตเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการศึกษาทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และการรักษา โดยการใช้ยาและการปรับพฤติกรรมร่วม เนื่องจากความเจริญทางการแพทย์ และด้วยวิวัฒนาการของการรักษา ทำให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังมีอายุยืนยาวมากขึ้น ในขณะเดียวกันการป้องกันดรคและการชะลอโรค หรือการรักษาคุณภาพชีวิตเป็นสิ่งสำคัญ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่ การเลือกวิธีการบริโภค การใช้ยา การลดน้ำหนัก และการออกกำลังกาย เป็นวิธีที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าสามารถใช้ร่วมในการรักษาโรคได้จริง แต่ในขณะเดียวกันมีภาวะแทรกซ้อนที่บั่นทอนคุณภาพของชีวิตผู้ป่วย ในสภาวะดังกล่าวแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ พยาบาล เภสัชกร และนักกำหนดอาหาร หรือแม้แต่ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ ล้วนมีบทบาทสำคัญในการช่วยผู้ป่วยมีความเข้าใจถึงการดำเนินโรค และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ในการนี้มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรมฯ ร่วมกับชมรมวิชาการอายุรศาสตร์โรคไต โภชนาการ และผู้สูงอายุ จัดประชุมวิชาการโรคไตและโภชนาการครั้งที่ 5 "The 5th Renal and Nutrition Conference 2020" ขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ โดยในช่วงวันแรกเน้นเรื่องของอาหาร พฤติกรรม และการเกิดโรคหรือ โรคแทรกซ้อน ในวันที่สองเป็นเรื่องของพยาธิวิทยาของการเกิดโรค และกลุ่มอาการทางคลินิก ส่วนในวันสุดท้ายเน้นการลงมือปฏิบัติเพื่อการวินิจฉัยเฉพาะโรค เช่น การศึกษาจากกล้องจุลทรรศน์ หรือการเลือกใช้สารอาหารให้ถูกต้องและคุ้มค่ากับผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้าย

 

ห้องสัมมนาเพชรไพลิน – Dialysis practice

    1. สามารถให้การดูแลและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือปัญหาในระยะยาวที่เกิดขึ้นแก่ผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

    2. สามารถสั่งการรักษาหรือให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยาและโภชนาการแก่ผู้ป่วยและญาติ

    3. สามารถป้องกันหรือจัดการการแพร่ของเชื้อไวรัสและแบคทีเรียดื้อยาในหน่วยฟอกเลือด

    4. รับรู้องค์ความรู้ใหม่จากคำแนะนำต่างๆที่สำคัญและจากงานวิจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการบริบาลผู้ป่วย

 

ห้องสัมมนาเพชรไพลิน – CKD Clinical pathway

   1. เข้าใจกลไกที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการทำงานของไตและสามารถชะลอการดำเนินโรคของไตเรื้อรังได้อย่างเป็นระบบ

   2. สามารถเลือกใช้ยาหรือให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยา สมุนไพรและโภชนาการแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างถูกต้อง

   3. สามารถให้การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มีปัญหาในระบบอื่นๆที่พบได้บ่อยเช่น ตั้งครรภ์ มะเร็ง ท้องผูก เป็นต้น

   4. รับรู้องค์ความรู้ใหม่จากคำแนะนำต่างๆที่สำคัญและจากงานวิจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการบริบาลผู้ป่วย

 

 

ห้องสัมมนาอัมพวา – Nephrology’s pocket

    1. สามารถให้การวินิจฉัยโรคไตด้วยการตรวจร่างกายและแปลผลทางห้องปฏิบัติการ

    2. สามารถให้การวินิจฉัย วินิจฉัยแยกโรค และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความผิดปกติของดุลเกลือแร่

    3. สามารถให้การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ไตบาดเจ็บเฉียบพลันและโรคไตในเขตร้อน

    4. รับรู้องค์ความรู้ใหม่จากคำแนะนำต่างๆที่สำคัญและจากงานวิจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการบริบาลผู้ป่วย

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

    Review in glomerular disease

        1. สามารถให้การวินิจฉัย วินิจฉัยแยกโรค และแปลผลทางพยาธิชิ้นเนื้อไตจากโรคที่ส่งผลต่อระบบทั่วร่างกาย

        2. สามารถเชื่อมโยงอาการสำคัญและอาการแสดงทางคลินิกกับพยาธิสภาพไตในโรคไตต่างๆ

        3. ให้การวินิจฉัยโรคไตโดยการดูพยาธิสภาพในชิ้นเนื้อไต

 

    Short review in dialysis

        1. สามารถให้การดูแลผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมตามภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อย

        2. สามารถเลือกใช้วิธีการบำบัดทดแทนไตได้อย่างเหมาะสม

        3. ส่งเสริมความรู้ที่สำคัญในการปฏิบัติงานเป็นผู้เชี่ยวชาญในอนาคต

 

    Complete course of renal nutrition

        1. สามารถใช้เครื่องมือต่างๆในการคัดกรองและประเมินภาวะโภชนาการ ด้วยการทดลองทำด้วยตนเอง

        2. สามารถแปลผลการประเมินภาวะโภชนาการได้อย่างถูกต้อง

        3. สามารถคำแนะนำด้านโภชนาการแก่ผู้ป่วยโรคไตในระยะต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        4. สามารถเลือกใช้อาหารเสริมทั้งผ่านทางเดินอาหารหรือหลอดเลือดดำ

Organized by : มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ ชมรมวิชาการอายุรศาสตร์โรคไต โภชนาการ และผู้สูงอายุ (ANNGA) และกลุ่มสหวิชาชีพ