Event Date : 2020-03-12 - 2020-03-13

Submission Deadline : 2019-09-30

Venue : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Website : http://libarts.rmutsv.ac.th/lac2020/description.php

การทำวิจัยเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยถือเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ ผลงานวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระและงานวิจัยของนักศึกษานับว่ามีความสำคัญยิ่ง เป็นแหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ที่มีคุณค่า สามารถพัฒนาและนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ ต่อประเทศชาติ ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้สร้างบัณฑิตเป็นจำนวนหลายพันคนซึ่งถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านศิลปศาสตร์ที่มีศักยภาพแห่งหนึ่งของภาคใต้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

สำหรับปี พ.ศ.2563 ฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ จะมีการจัดประชุมวิชาการด้านศิลปศาสตร์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ภายใต้ชื่อ “การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5” : “ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้อันได้มาจากกระบวนการวิจัยของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งของรัฐ และเอกชน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ ระหว่าง นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะผลักดันคุณภาพงานวิจัยเพื่อตอบสนองต่อนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย  อีกทั้งจะเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาศิลปะศาสตร์ผลิตผลงานวิจัยเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาและพัฒนาหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนสังคม และประเทศชาติให้ขับเคลื่อนไปอย่างมีศักยภาพ รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานวิจัยร่วมระหว่างบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ศรีวิชัยกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ

โดยรูปแบบของการนำเสนอมีทั้ง Oral Presentation และ Poster Presentation รวมทั้งมีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ซึ่งสาขาของการนำเสนอ ดังนี้

• สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

• สาขาคหกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์การอาหาร

• สาขาภาษาต่างประเทศ

• สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

• สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

Organized by : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์