Event Date : 2020-02-21

Submission Deadline : 2020-01-10

Venue : อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Website : https://conference.sct.ac.th/

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หัวข้อ “Humanity Empowerment Through Social Innovation: การสร้างความเข้มแข็งให้กับมนุษยชาติโดยนวัตกรรมสังคม” เพื่อเป็นเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานวิชาการที่เปิดโอกาสให้ บุคลากร คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงาน

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจากทั่วประเทศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ การนำนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในวงกว้างอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

ตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ต่อไป

เป็นผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่อยู่ในขอบข่ายของหัวข้อดังนี้

กลุ่มที่ 1 ด้านวิศวกรรมศาสตร์

กลุ่มที่ 2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

กลุ่มที่ 4 ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ

กลุ่มที่ 5 ด้านสารสนเทศศาสตร์

กลุ่มที่ 6 ด้านการศึกษา

กลุ่มที่ 7 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลุ่มที่ 8 ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม

กลุ่มที่ 9 ด้านอื่น ๆ

 

 

Organized by : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้