Event Date : 2020-03-28

Submission Deadline : 2020-02-15

Venue : ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

Website : http://reg.nmc.ac.th/conference2020

การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ถือเป็นภารกิจสำคัญของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อช่วยให้อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้มีโอกาสเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการดำเนินการวิจัยของตนเอง เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยและนักวิชาการอื่นๆ รวมทั้งนักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ นอกจากนี้ ยังนับเป็นโอกาสที่จะเผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจได้นำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งถือเป็นกลไกที่สนับสนุนให้มีการใช้องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างสูงสุด
     

วิทยาลัยนครราชสีมา มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จึงได้จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติขึ้นทุกปี ซึ่งในปีนี้ พ.ศ.2563 นี้นับเป็นการจัดงานครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและสังคม ในยุคดิจิตอล” เพื่อให้เกิดเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับชาติที่รวบรวมผลงานด้านการวิจัยอันทรงคุณค่า และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากงานวิจัยในวงกว้าง และก่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าจากการแลกเปลี่ยนผลการวิจัยและทัศนะระหว่างกัน เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์อันเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมโดยรวบรวม ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งทางวิชาการและการวิจัย เพื่อตอบโจทย์ให้กับการแก้ไขปัญหาในสังคมต่างๆ โดยให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งพาของสังคมอย่างยั่งยืน และเป็นฐานในการคิดอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาประเทศในยุคเทคโนโลยีและดิจิตอลให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

รูปแบบการนำเสนอ ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ใน 6 กลุ่มสาขา ได้แก่ 

- การศึกษาและวัฒนธรรม, 

- บริหารธุรกิจ

- โลจิสติกส์และการท่องเที่ยว

- กฎหมาย การเมืองและการปกครอง

- คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

- วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 

Organized by : สำนักวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยนครราชสีมา