Event Date : 2020-07-17

Submission Deadline : 2020-03-31

Venue : ณ ห้องประชุม Blue Ocean Hall อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Website : http://www.hu.ac.th/conference/

สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของประเทศ นอกจากมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตสู่ตลาดแรงงานของประเทศแล้ว ยังมีหน้าที่พัฒนาและรวบรวมองค์ความรู้ที่ทันสมัยถ่ายทอดสู่สังคม โดยเฉพาะการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อการใช้ประโยชน์และความก้าวหน้าทางวิชาการภายใต้จุดเน้นของนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรให้มีสมรรถนะในการทำวิจัย ตลอดจนส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการทำวิจัยกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชม สังคม และก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนได้ในวงกว้าง

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชน มีพันธกิจเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างสรรค์สังคม ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก ตามพันธกิจอุดมศึกษาด้วยการบริหารจัดการสมัยใหม่ โดยตระหนักถึงความสำคัญและการพัฒนาบุคลากรในการผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างองค์ความรู้อันจะนำไปสู่การพัฒนาและสร้างสรรค์สังคม ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน การให้บริการทางวิชาการ เพื่อเป็นฐานความรู้แก่ชุมชนและสังคมในการพัฒนาประเทศให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ตลอดจนดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จให้ได้มีโอกาสเผยแพร่ในแวดวงวิชาการและขยายองค์ความรู้สู่การนำไปใช้ประโยชน์ให้กว้างขวางขึ้น มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จึงกำหนดจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 ขึ้น เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เพื่อนำไปสู่การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการต่อไป

 

 

Call for Paper

นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (ระดับชาติ)

- การเมืองการปกครองและนิติศาสตร์

- มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- การศึกษา

- บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว

- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- วิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (ระดับนานาชาติ)

- Education

- Social Science

Organized by : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่