Event Date : 2020-07-09 - 2020-07-10

Submission Deadline : 2020-04-30

Venue : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Website : http://dept.npru.ac.th/conference12/

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีภารกิจที่สำคัญภารกิจหนึ่งคือภารกิจงานวิจัย โดยมหาวิทยาลัย มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ และบุคลากรดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนางานท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังจัดให้มีงานประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด  “ศาสตร์พระราชา และการวิจัยเพื่อสร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการจากงานวิจัย อันจะนำไปสู่แนวคิด และแนวปฏิบัติ และเกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้ ย่อมชี้ชัดถึงความเป็นเลิศ อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา และสอดรับกับหลักการของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า การตีพิมพ์ผลงานของคณาจารย์ทางวิชาการที่มีมาตรฐานเป็นเกณฑ์ชี้วัดที่ประกันคุณภาพอันสำคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา

สาขาที่เปิดให้นำเสนอผลงาน

กลุ่มวิทยาศาสตร์  

1.ชีววิทยา เกษตร และอาหาร

2.วิทยาศาสตร์กายภาพ 

3.คณิตศาสตร์และสถิติ   

4.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์  และการสื่อสาร

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6.คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

7.การพยาบาลและการสาธารณสุขที่ทันสมัยในยุคปัญญาประดิษฐ์เพื่อขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพสังคม

8.บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์   

9.นิเทศศาสตร์            

10.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11.รัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์

12.อาเซียนศึกษา และการระหว่างประเทศ

13.ปรัชญา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

14.การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมบริการ 

15.บริหารการศึกษา

16.หลักสูตรและการสอน

17.วิจัยการศึกษาและงานประจำสู่งานวิจัย (R to R)

18.การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 

Organized by : Nakhon Pathom Rajabhat University