Event Date : 2020-03-29

Submission Deadline : 2020-03-08

Venue : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

Website : http://sime.eng.rmutp.ac.th/?p=4144

เพื่อช่วยให้บุคลากรและนักวิจัยได้มีโอกาศเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินงานวิจัยของตนเอง เปิดโอกาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยและนักวิชาการอื่นๆ รวมทั้งนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ เพื่อเป็นการเผยแพร่และเป็นการสร้างเวทีและโอกาศในการแสดงผลงานและเผยแพร่ผลงานวิจัย อีกทั้งเป็นการผลักดันการพัฒนาคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิชาการให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ความสำคัญกับการผลิตงานวิจัย โดยให้นักศึกษาหรืออาจารย์แต่ละท่านได้มีโอกาศผลิตผลงานวิจัยควบคู่ไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญถึงคุณภาพคณาจารย์ของสถาบันด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของหลายๆ มหาวิทยาลัย จึงได้ร่วมมือกันจัดโครงการประชุมวิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

- วิศวะกรรมอุตสาหกรรม

- นวัตกรรมเชิงวิศวกรรม

- เทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 4.0

- ดิจิทัลและหุ่นยนต์การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงวิศวกรรม

- การจัดการและเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่

- นวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

- นวัตกรรมเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ

 

Organized by : สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร