Event Date : 2020-05-23

Submission Deadline : 2020-04-30

Venue : มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จ.อุบลราชธานี

Website : https://www.umt.ac.th/news-update/การประชุมวิชาการระดับช/

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาสถาบัน ตามพันธกิจดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง   โดยเฉพาะการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  การวิจัยและพัฒนา  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  และการวิจัยสถาบัน  โดยส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงาน วิจัยของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อสังคม เป็นเวทีด้านการวิจัยและวิชาการ สำหรับบุคลากร  ตลอดจนสนับสนุนให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก  ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อให้งานวิจัยมีคุณภาพมีความเข้มแข็ง    และตอบสนองต่อความต้องการของสังคมร่วมกันอย่างแท้จริง

เปิดรับบทความวิจัยในกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้

1) การศึกษา

2) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3) บริหารธุรกิจ

4) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Organized by : มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์