Event Date : 2020-07-02 - 2020-07-03

Submission Deadline : 2020-04-30

Venue : โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Website : http://edumis.pn.psu.ac.th/erc2020/

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศที่ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาและการฝึกหัดครู ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านการจัดการเรียนรู้ที่นำองค์ความรู้ของการวิจัยมาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้สูงสุด และเพื่อให้การดำเนินการตามพันธกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะจึงถือเป็นหน้าที่ที่จะส่งเสริม เผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนนักศึกษาสู่สาธารณชน เพื่อประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการและนำไปสู่การนำเสนอผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งเป็นการสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดการสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและผู้ใช้ผลงานวิจัย ตลอดจนกระตุ้นให้มีการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ คณะศึกษาศาสตร์ จึงร่วมกับหน่วยงานด้านการศึกษา และหน่วยงานเอกชนจัดโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค ขึ้น เพื่อช่วยให้บุคลากรและนักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินการวิจัยของตนเอง เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยและนักวิชาการอื่นๆ 

หัวข้อการประชุม

- การบริหารการศึกษา

- การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

- การวัด ประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา

- การวิจัยและสถิติทางการศึกษา

- เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

- จิตวิทยาและการศึกษาพิเศษ

- การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม

- การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

- สุขศึกษา พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา

- การอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา

- วิทยาศาสตร์สุขภาพ

- ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

- การบริการสังคมและชุมชน

- การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

- อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Organized by : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์