Event Date : 2020-12-18

Submission Deadline : 2020-09-15

Venue : ๊ณ อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา จังหวัดนครปฐม

Website : https://rcim-ncame.rmutr.ac.th/

 การประชุมวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจำปี ๒๕๖๓ หรือ RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies (NCAME 2020) เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา บุคคลทั่วไปที่สนใจ รวมไปถึงผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษาทั้งในระดับชาติ และนานาชาติได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ๒๕๖๓ (NCAME 2020) ในหัวข้อ “บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม” เนื่องจากปัจจุบันการเติบโตทางวัตถุและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นส่งผลต่อความเข้มแข็งในสังคมและมีความสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างหลักเลี่ยงไม่ได้ การประชุมนี้จึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ด้านบริหารธุรกิจ ด้านบริหารการศึกษาและศาสตร์ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร การจัดการ และบทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม เพื่อเป็นแนวทางสำหรับสังคมไทยสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

การประชุมนี้เปิดรับบทคัดย่อและบทความวิชาการ/บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ “บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม” ในมุมมองทางสังคมศาสตร์และ สหวิทยาการ โดยมีการแบ่งกลุ่มของบทความตามกลุ่มสาขาวิชา กลุ่มของผู้ส่งผลงาน และภาษาที่ใช้ ดังนี้

กลุ่มบทความที่มีความเกี่ยวข้องกับ “บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม” โดยเน้นสาขาวิชาดังต่อไปนี้
- รัฐประศาสนศาสตร์
- บริหารธุรกิจ
- การบริหารการศึกษา

Organized by : วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (RCIM)