Event Date : 2020-09-02 - 2020-09-04

Submission Deadline : 2020-06-30

Venue :

Website : https://www.rmutl.ac.th/crci/

ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างหลากหลายภาคส่วน ทำให้ทุกองค์กร ทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะภาคธุรกิจ เอกชน และภาคการศึกษา ได้มีการปรับรูปแบบ วิธีการทำงาน ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการติดต่อสื่อสาร เพื่อหลีกเลี่ยงการพบปะ และการอยู่ในสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนเป็นจำนวนมาก 

ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยในสังกัดได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา ประจำปี 2563 ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนา ในระดับชาติและยกระดับผลงานวิจัยสู่ระดับสากล สอดคล้องกับนโยบายสนับสนุนยกระดับผลงานวิจัยสู่ระดับสากล สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนางานวิจัยสู่การเป็น THAILAND 4.0 ซึ่งจะเป็นการพัฒนาผลงานทางวิชาการ และบูรณาการงานวิจัยร่วมกันทั้งระดับสาขา คณะ และมหาวิทยาลัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบของการนำเสนอผลงานวิจัยเป็นรูปแบบออนไลน์ จึงกำหนดจัดการประชุมวิชาการวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 รูปแบบออนไลน์ (CRCI 2020 ONLINE) ภายใต้หัวข้อ “สู่วิจัยรับใช้สังคม สร้างสรรค์นวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

 

เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ของนักวิจัยในระดับชาติ

เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับสาขา คณะ และมหาวิทยาลัยในระดับชาติ

 

การบรรยายพิเศษ 

การเสวนาวิชาการ 

การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม MS TEAM

ประกอบด้วยกลุ่มสาขา ดังนี้

1) (ENG) งานวิจัย ด้าน วิศวกรรม พลังงาน และเทคโนโลยี (เป้าหมาย 30 บทความ)

สาขาย่อย (วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมเหมืองแร่, วิศวกรรมเกษตร, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมแม่พิมพ์, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์)

2) (SCI) งานวิจัย ด้าน วิทยาศาสตร์ กายภาพ สุขภาพ และชีวภาพ (เป้าหมาย 30 บทความ)

สาขาย่อย (เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, ฟิสิกส์, เคมี, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, เกษตรศาสตร์, คณิตศาสตร์, สถิติ, ชีววิทยา)

3) (AGRI) งานวิจัย ด้าน เทคโนโลยีเกษตร และอาหาร (เป้าหมาย 30 บทความ)

สาขาย่อย (เทคโนโลยีการอาหาร, เครื่องจักรกลเกษตร, ธุรกิจอาหารและโภชนาการ, การผลิตและนวัตกรรมอาหาร)

4) (BA) งานวิจัย ด้าน บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ (เป้าหมาย 30 บทความ)

สาขาย่อย (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ, การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ, บริหารธุรกิจ, การบัญชี, ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล, การท่องเที่ยว, สหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)

5) (ART) ด้าน ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เป้าหมาย 30 บทความ)

สาขาย่อย (เซรามิก, เทคโนโลยีการพิมพ์, บรรจุภัณฑ์, ออกแบบสื่อสาร, สิ่งทอและออกแบบเครื่องประดับ, ทัศนศิลป์, สถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมภายใน, เศรษฐกิจสร้างสรรค์)

6) (SE) งานวิจัยรับใช้สังคม / (SI) งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน (เป้าหมาย 30 บทความ)

สาขาย่อย (งานบริการวิชาการ, งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์)

7) (R2R) งานประจำสู่งานวิจัย (เป้าหมาย 30 บทความ)

สาขาย่อย (งานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้, งานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร, งานวิจัยเพื่อพัฒนางาน)

 

รูปแบบการส่งบทความ 

1. บทความฉบับเต็ม (CRCI TEMPLATE; FULL PAPER) โดยบทความที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก จะได้รับการตีพิมพ์บทความฉบับสมบูรณ์ฉบับออนไลน์ (ONLINE FULL PROCEEDINGS)

2. บทความฉบับเต็ม (JOURNAL TEMPLATE; FULL PAPER) โดยบทความที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

 

 

Organized by : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา