Event Date : 2020-08-09

Submission Deadline : 2020-07-20

Venue : อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Website : https://lawnida-tuconference.nida.ac.th/2020/

ประชุมวิชาการระดับชาติ นิติพัฒน์-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5 

"ภายใต้แนวคิด หน้าที่ของกฏหมายกับการแก้ปัญหาสังคมร่วมสมัย"

 

ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อสร้างโอกาสทางวิชาการ

ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยสู่สาธารณชน และเพื่อเป็นเวที

สาธารณะในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนนำเสนอผลงานวิจัย

ในประเด็นต่างๆ เพื่อนำไปสู่การรวบรวมข้อมูลเชิงวิชาการรวมทั้งการบูรณาการศาสตร์

สาขาวิชาต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

และประเทศชาติต่อไป 

Organized by : คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์