Event Date : 2020-08-14

Submission Deadline : 2020-06-30

Venue : รูปแบบออนไลน์ โดย สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Website : https://rinac.msu.ac.th/conference2020

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติเวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา ครั้งที่ 3 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นเวทีประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการระดับชาติให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการนิสิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษา และรวบรวมองค์ความรู้ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการให้ผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าและนำไปใช้ประโยชน์

โดยปีนี้กำหนดการประชุมในหัวข้อ “สั่งสม หล่อหลอม สร้างสรรค์ มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อลูกหลาน” ซึ่งการประชุมวิชาการครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในขับเคลื่อนการจัดทำ วารสารอีสานศึกษา (Journal of ISAN Studies) ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของนักวิชาการในการนำเสนอผลงานวิชาการ

เปิดรับผลงานฉบับเต็ม (Full Paper) ทั้งนำเสนอแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ลงทะเบียนทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ได้ปรับรูปแบบการนำเสนอผลงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้นำเสนอผลงานและผู้ร่วมงาน โดยมีรูปแบบการนำเสนอผลงานให้เลือก ทั้งการนำเสนอด้วยตนเอง การนำเสนอด้วยวีดิทัศน์ การตอบข้อซักถามผ่านการประชุมออนไลน์ และถ่ายทอดสดการประชุมออนไลน์ผ่านเครือข่าย Facebookลักษณะของผลงาน

เป็นผลงานใหม่ที่ยังไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อนและเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้

- กลุ่มภาษาและจารึกศึกษา

- กลุ่มวรรณกรรมกับสังคม

- กลุ่มศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา

 

Organized by : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม