Event Date : 2020-08-17 - 2020-08-18

Submission Deadline : 2020-07-15

Venue : ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

Website : http://www.surin.rmuti.ac.th/rsnc2020

Conference Theme : วิจัยและนวัตกรรมวิถีใหม่(The New Normal on Research and Innovation)

การศึกษาวิจัย ถือเป็นภารกิจหลักอีกภารกิจหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในเชิงวิชาการ และนำไปสู่การพัฒนาประเทศ อีกทั้งการวิจัยยังใช้เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันการศึกษา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ โดยมีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการสนับสนุนงานวิจัยต่อยอดร่วมกัน ในการจัดการศึกษาระดับ อนุปริญญา ระดับปริญญา และในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มุ่งเน้นให้มีการรังสรรค์งานวิจัย และสร้างสรรค์ผลงานวิจัย และปริญญานิพนธ์ที่มีคุณภาพ ที่นำไปใช้ประโยชน์และเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน มีการพัฒนาและสร้างเวทีให้แสดงผลงาน และได้ดำเนินโครงการราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 1 ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา และในการจัดประชุมวิชาการราชมงคลสุรินทร์ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ที่ผ่านมาได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นเจ้าภาพร่วม

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้รับงบประมาณสนับสนุน เพื่อการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ระดับชาติครั้งที่ 11 เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและนักประดิษฐ์ รวมทั้งผู้ที่สนใจ ได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสู่สาธารณชน ซึ่งจะนำมาซึ่งการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป และเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณเจ้าของผลงานวิจัยนั้นอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้รับองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า มีการแลกเปลี่ยน ความรู้ และประสบการณ์ นำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยอย่างกว้างขวางมากขึ้น

 

กลุ่มบทความ

กลุ่มที่ 1 เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

กลุ่มที่ 2 วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มที่ 3 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลุ่มที่ 4 บริหารธุรกิจ

กลุ่มที่ 5 วิจัยสถาบัน

กลุ่มที่ 6 สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

Organized by : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์