Event Date : 2020-12-02 - 2020-12-03

Submission Deadline : 2020-10-15

Venue : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Website : http://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ถือเป็นภารกิจสำคัญของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อช่วยให้บุคลากรและนักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินการวิจัยของตนเอง เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยและนักวิชาการอื่นๆ รวมทั้งนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ นอกจากนี้ ยังนับเป็นโอกาสที่จะเผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและและภาคธุรกิจนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างกว้างขวางซึ่งถือเป็นกลไกที่สนับสนุนให้มีการใช้องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาอย่างสูงสุดแก่ชุมชนและสังคม โดยผลงานนำเสนอที่มีคุณภาพจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลดีเด่น ดีและชมเชย ในแต่ละสาขาและผู้นำเสนอผลงานสามารถนำผลงานไปเสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการได้ เช่น วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร วารสารเกษตรศาสตร์ วิทยาสารกำแพงแสน ฉบับอิเลคทรอนิกส์ (E-journal) กอปรกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) อันเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่น และรับมือต่อความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจนก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยทำให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น นับเป็นจังหวะเวลาที่ท้าทายอย่างมากที่ประเทศไทยต้องปรับตัวขนานใหญ่ โดยจะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้านเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยท่ามกลางการแข่งขันในโลกที่รุนแรงขึ้นมาก และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนในเพื่อให้การพัฒนาประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

งานวิจัยถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้และเป็นภารกิจที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษา จะเห็นได้ว่าปัจจุบันสถาบันต่างๆ ได้ให้ความสำคัญกับการผลิตงานวิจัยโดยให้อาจารย์แต่ละท่านได้มีโอกาสผลิตผลงานวิจัยควบคู่ไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอนซึ่งงานวิจัยนี้เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญถึงคุณภาพคณาจารย์ของสถาบันอีกด้วย อย่างไรก็ตามเวทีในการนำเสนอผลงานดังกล่าว ยังไม่เป็นที่แพร่หลายเท่าที่ควรในประเทศไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยตลอดจนการสร้างประสบการณ์ด้านงานวิจัยในระดับชาติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้เล็งเห็นว่าการประชุมวิชาการระดับชาติก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการสำหรับนักวิชาการ นักวิจัย และผู้เข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมระดับชาติดังกล่าว เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเข็มแข็งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนได้เป็นอย่างดียิ่ง อีกทั้งยังทำให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ และมีส่วนในการนำความรู้ทางวิชาการมาเผยแพร่เพื่อพัฒนาประเทศไทยต่อไป

สาขาการประชุมประกอบด้วย 8 สาขา ดังนี้

1.สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ

2. สาขาสัตว์และสัตวแพทย์

3. สาขาวิศวกรรมศาสตร์

4. สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

5. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา

7. สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ

8. สาขาส่งเสริมการเกษตร

 

รูปแบบดำเนินงาน

- การบรรยายพิเศษ

- การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) 

- การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

 

 

 

Organized by : กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน