Event Date : 2021-03-31

Submission Deadline : 2020-11-30

Venue : จ.นครราชสีมา

Website : http://acf5.thaitca.or.th/pv/

ในปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์เกี่ยวกับทิศทางการดำเนินนโยบายของภาครัฐที่มุ่งเน้นสนับสนุนการลงทุนในโครงการก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน (infrastructures) ขนาดใหญ่ เช่น โครงการรถไฟทางคู่ โครงการมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา โครงการรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล โครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึก โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมต่อสนามบิน รวมถึงโครงการพัฒนาสนามบินตามจังหวัดซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจหลายแห่ง โดยโครงการเหล่านั้นยังคงเลือกใช้คอนกรีตเป็นวัสดุหลักในการดำเนินโครงการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของคอนกรีตต่อการพัฒนาประเทศอย่างสำคัญ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขยายตัวทางอุตสาหกรรมก่อสร้างทางด้านคอนกรีตของประเทศไทย ภาควิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งจะมีอายุครบ 28 ปี แห่งการก่อตั้ง ในปี พ.ศ.2564 นี้ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทยที่มอบหมายให้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมคอนกรีตประจำปี 2564 โดยในงานนอกจากจะมีการนำบทความทางวิชาการและทางวิชาชีพทางด้านคอนกรีตที่น่าสนใจมากมาย รวมถึงการจัดนิทรรศการเพื่อแสดงนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมคอนกรีต และการเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในพื้นที่การจัดงานแล้ว ยังได้มีการจัดงานเพื่อยกย่องคุณความดีของบุคลากร ทางด้านวิศวกรรมคอนกรีตของประเทศไทย คือ รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย นิมิตยงสกุล (อดีตนายกสมาคมคอนกรีตฯ ท่านแรก) อีกด้วย

ในการนี้ ภาควิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงขอเป็นตัวแทนคณะผู้จัดงาน ขอเชิญชวน นักวิจัยและนักวิชาการทางด้านคอนกรีตทุกท่านเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยคาดว่าทุกท่านจะได้รับความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านคอนกรีตของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Organized by : สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย