Event Date : 2021-02-19

Submission Deadline : 2020-01-15

Venue : ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Website : https://conference.sct.ac.th/11/

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตผลงานทางวิชาการ โดยมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการอันมีคุณค่า นำไปสู่การใช้ประโยชน์และการเผยแพร่อย่างกว้างขวางระหว่างนักวิจัยและนักวิชาการจากหน่วยงานภายในและภายนอกวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการอย่างแพร่หลาย  

กอรปกับวิทยาลัย มีความประสงค์ในการสร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อสาธารณะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกหลังเกิดวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การปรับตัวของสังคม และบทบาทของนวัตกรรมสังคมที่มีต่อการรองรับวิกฤตดังกล่าว วิทยาลัยจึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2563 หัวข้อ “Social Innovation in the Era of Global Changes after Covid-19 Crisis: นวัตกรรมสังคมในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกหลังวิกฤตโควิด-19ขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานทางวิชาการที่เปิดโอกาสให้กับนักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจากทั่วประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อไป

Organized by : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้