Event Date : 2021-01-15

Submission Deadline : 2020-11-13

Venue : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา/Graduate School, SSRU Bangkok, Thailand

Website : http://conference.grad.ssru.ac.th/

การประชุมทางวิชาการถือได้ว่าเป็นเวทีเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความก้าวหน้าของการประยุกต์ใช้หลักแนวคิด ทฤษฎีทางธุรกิจ และการจัดการของแต่ละภาคส่วนนั้นเป็นเวทีที่สำคัญสำหรับการสร้างความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่สำคัญของผู้ที่เกี่ยวข้อง และเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถรับมือกับความผันผวนที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจโลกและผลกระทบทางด้านลบจากโลกาภิวัตน์ได้ อีกทั้งงานวิจัยยังถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้และเป็นภารกิจที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จะเห็นได้ว่าปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ได้ให้ความสำคัญกับการผลิตงานวิจัยโดยให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ได้มีโอกาสผลิตผลงานวิจัยควบคู่ไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานต่าง ๆ ในภาคธุรกิจ รวมถึงยังเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญถึงคุณภาพคณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการอีกด้วย ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านการวิจัยตลอดจนการสร้างประสบการณ์ด้านงานวิจัยในระดับชาติ และนานาชาติให้กับบุคลากรให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงได้ตระหนักถึงพันธกิจสำคัญนี้และได้กำหนดนโยบายในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือ พัฒนามาตรฐานคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการพัฒนาองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สาธารณะระดับชาติ และนานาชาติ จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 ขึ้น โดยร่วมกับเครือข่ายภายนอกทั้งของภาครัฐบาลและเอกชนพร้อมขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จในงานด้านวิชาการทั้งนี้เพื่อประโยชน์สำหรับนักวิชาการ นักวิจัย และผู้เข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติดังกล่าว เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเข็มแข็งของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้เป็นอย่างดียิ่ง อีกทั้งยังทำให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ และมีส่วนในการนำความรู้ทางวิชาการมาเผยแพร่เพื่อพัฒนาประเทศไทยต่อไป

 

หัวข้อการเสนอผลงาน

1. กลุ่มวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. กลุ่มวิชาด้านการศึกษา

3. กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. กลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจ

 

Conference Topics:

1. Humanities and Social Science

2. Education

3. Science and Technology

4. Business Administration

Organized by : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา