Event Date : 2021-03-26

Submission Deadline : 2021-01-31

Venue : มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

Website : http://www.northbkk.ac.th/conference/

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้รัฐบาลไทยตัดสินใจใช้มาตรการมาตรการล็อกดาวน์ เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค รวมถึงมาตรการอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม การสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ และที่สำคัญคือการปิดประเทศ ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักในช่วงระยะเวลาหนึ่งส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ทำให้ผู้บริหารและผู้ประกอบการต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว และต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญๆในระยะเวลาอันสั้น นอกจากนี้อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจในระยะยาวในลักษณะที่เรายังไม่อาจคาดคะเนได้ ปัจจุบันห่วงโซ่อุปทาน ตลาด การเงิน หรือแม้แต่การดำเนินธุรกิจในแต่ละวันล้วนได้รับผลกระทบทั้งสิ้น ผู้ประกอบการจำนวนมากจึงมุ่งเน้นหามาตรการที่จะทำให้ธุรกิจกลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และบริหารจัดการพนักงานและลูกค้า โดยคำนึงถึงผลผลิตในอนาคต ในขณะที่ภาคประชาชนจะต้องเคยชินกับคำว่า “ความปกติใหม่” หรือ “New Normal”

 

ไม่ว่าเราจะสามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคได้เมื่อไหร่ก็ตาม หรือว่าจะมีชื้อโรคใหม่ๆ แพร่ระบาดในอนาคต สิ่งสำคัญคือประชาชนจะต้องมีชีวิตอยู่ร่วมกันได้กับมาตรการป้องกันโรคระบาดจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตที่ปกติ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงาน การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอาจกล่าวได้ว่าเราจะต้องมีวิถีชีวิตใหม่ในสังคมเปลี่ยนแปลง

 

ด้วยการเล็งเห็นความสำคัญของพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ ผ่านการทำวิจัยและเผยแพร่งานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ในสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของสถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่นักศึกษาจะต้องมุ่งพัฒนาทักษะทางด้านการวิจัยและที่สำคัญคือการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้สาธารณะรับทราบและนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยส่วนหนึ่งมุ่งหวังให้เป็นประโยชน์แก่การเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาคณาจารย์/นักวิจัย การพัฒนางานวิจัย การเผยแพร่งานวิจัยร่วมกัน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างช่องทางในการเผยแพร่งานวิจัยในระดับชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำวิจัยในบริบทที่หลากหลาย กระตุ้นนักวิชาการให้เกิดบรรยากาศ ทางวิชาการในลักษณะกัลยาณมิตรยังประโยชน์ทั้งนักวิจัยรุ่นใหม่ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายอื่นๆ ในอนาคต ด้วยความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงได้ให้มี การประชุมวิชาการระดับชาติการวิจัยประยุกต์ ประจำปี 2564  ขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ภายใต้หัวข้อ “วิถีชีวิตใหม่ในสังคมเปลี่ยนแปลง”

สาขาที่เปิดรับ

1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. สังคมศาสตร์

3. ศึกษาศาสตร์

4. สหวิทยาการ

Organized by : สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ