Event Date : 2021-01-27 - 2021-01-28

Submission Deadline : 0000-00-00

Venue : Nakhon Ratchasima Rajabhat University

Website : https://sites.google.com/view/tsg13

การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย นับเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาจากสถาบันระดับอุดมศึกษาที่เปิดสอนในสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศได้แสดงผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบการบรรยาย (Oral presentation) และรูปแบบการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation) และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการจากเพื่อนร่วมวิชาชีพ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาในแต่ละสถาบันได้เปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ สร้างมิตรภาพ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย

การจัดประชุมวิชาการดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยครั้งแรกได้จัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2551 โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเป็นเจ้าภาพ จัดต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงครั้งนี้ที่เป็น ครั้งที่ 13 ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพจัดประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต นักศึกษา และพัฒนาต่อยอดเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

หัวข้อ(Topics)

1) ภูมิศาสตร์กายภาพ

2) ภูมิศาสตร์มนุษย์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม

 

3) เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางภูมิสารสนเทศ

Organized by : Nakhon Ratchasima Rajabhat University