Event Date : 2021-01-15

Submission Deadline : 2020-12-29

Venue : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

Website : https://singha.siam.edu

การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์สะท้อนผ่านอิทธิพลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลายเป็นส่วนหนึ่งของแรงกระตุ้นให้เกิดความเร็วเพื่อเร่งเร้าการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองให้ขับเคลื่อนไปตามกลไกตลาดของระบบทุนนิยม ขณะที่ความต้องการของระบบตลาดจากกลุ่มทุนทั้งในและนอกประเทศได้ผลักดันให้เกิดการปรับตัวในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาสังคม โดยมุ่งเน้นถึง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ศักยภาพ การพัฒนาซึ่งนำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และ ภายใต้กรอบกติกาของกระแสการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)การเมืองการปกครองซึ่งถือเป็นรากฐานของการพัฒนาในทุกด้านของทั้งเศรษฐกิจและการเมือง จ าเป็นต้องผลักดันให้องค์กรภาครัฐทั้งระบบจะต้องเกิดการการปรับตัวเช่นเดียวกับการจัดการในภาคธุรกิจ ให้เกิดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจที่เติบโตควบคู่ไปกับโครงสร้างทางการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์พระประมุข โดยเป็นการพัฒนาที่มีสมดุลระหว่างสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมในระยะยาว ดังนั้นการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ การวิจัย และนวัตกรรมในการพัฒนาภาคการเมือง การบริหารจัดการภาครัฐ และ การบริหารจัดการภาคธุรกิจเอกชน จึงมีความส าคัญในการเป็นฐานข้อมูลทางวิชาการที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วนในสังคมในการพัฒนาประเทศภายใต้แนวทางการพัฒนาที่บรรลุถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

Organized by : มหาวิทยาลัยสยาม