Event Date : 2021-05-19

Submission Deadline : 2021-03-19

Venue : โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่

Website : https://www.facebook.com/asean.cmu/photos/a.262108297294962/1707873896051721/?type=3

การประชุมวิชาการนานาชาติ ในหัวข้อ ASEAN Green & Clean

ภายใต้โครงการสัมมนาอาเซียมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้จากนักวิชาการนักวิจัยและผู้มีประสบการณ์จริงในภาคสนาม โดยการนําผลงานวิจัยการปฏิบัติงานข้อคิดเห็น และทัศนวิจารณ์ต่างๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อมนําเสนอในที่ประชุมวิชาการเพื่อนําไปสู่การเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมอันจะยังประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศอาเซียนต่อไป โดยรูปแบบการประชุมวิชาการประกอบด้วยการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชนจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน การนําเสนอบทความโดยการบรรยายเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิชาการทางสิ่งแวดล้อม การจัดการประชุมในครั้งนี้ถือเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิชาการทางสิ่งแวดล้อม อันนำไปสู่การหาแนวทางในการจัดการการเปลี่ยนแปลงของโลกและสภาพภูมิอากาศทั้งในปัจจุบันและในอนาคตรวมถึงเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและร่วมกันหาแนวทางจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

ขอบเขตที่เปิดรับ

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- การจัดการขยะ

- การควบคุมมลพิษทางอากาศ

Organized by : ศูนย์อาเซียนศึกษา (Centre for ASEAN Studies) วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ หน่วยวิจัยสังคมและสิ่งแวดล้อม (Unit for Social and Environmental Research)