Event Date : 2021-04-30

Submission Deadline : 2021-01-31

Venue :

Website : http://www.thaipopulation.org/

หัวข้อการนำเสนอบทความ

 • ผู้สูงอายุ
 • ประชากรและคุณภาพ
 • แรงงาน การย้ายถิ่น และความเป็นเมือง
 • ข้อมูล เทคนิค ระเบียบวิธีวิจัย
 • ประชากร สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
 • ประชากรกับการพัฒนา
 • นโยบายการพัฒนาประชากร
 • ประเด็นท้าทายทางประชากรในภูมิภาคเอเชีย
 • คุณภาพชีวิตประชากร
 • การเจ็บป่วยและการตาย
 • โควิด-19

 

Organized by : สมาคมนักประชากรไทย (Thai Population Association)