Event Date : 2021-05-06 - 2021-05-07

Submission Deadline : 2021-02-28

Venue : มหาวิทยาลัยนเรศวร

Website : https://src12.nu.ac.th/src12

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 12 เป็นงานประชุมทางวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลงานทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาและนักวิชาการ ทำให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ และเกิดความร่วมมือระหว่างสถาบัน โครงการนี้ยังเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ นิสิตระดับปริญญาตรี และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้แสดงผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัย นักวิชาการระดับประเทศ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถส่งผลงานเข้าร่วมได้ทั้งแบบบทคัดย่อ แบบบทความฉบับเต็ม และสามารถนำเสนอผลงานแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation นอกจากนี้ บทความฉบับเต็มที่ได้รับคัดเลือกในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ จะมีการเผยแพร่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ของงานประชุมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ บทความวิจัยที่มีคุณภาพจะได้รับคัดเลือกตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยฉบับเต็มลงในวารสารที่มีความร่วมมือกับการประชุมวิชาการ ซึ่งผ่านคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงาน (Peer Review) ก่อนรับตีพิมพ์ และสามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 12 (The 12th Science Research Conference, SRC12) ในหัวข้อ Science and Technology : The Driving Force of Modern Life  โดยเป็นเจ้าภาพร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยบูรพา

Session Oral Presentation

กลุ่มที่ 1 สาขาวิชาชีววิทยาและการประยุกต์ วิทยาศาสตร์การประมง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาศาสตร์สุขภาพ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยาประยุกต์ วิทยาศาสตร์การอาหาร และเทคโนโลยีทางอาหาร

กลุ่มที่ 2 สาขาวิชาเคมี เคมีประยุกต์ และเคมีสิ่งแวดล้อม

กลุ่มที่ 3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาสถิติ

กลุ่มที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา และคณิตศาสตร์ศึกษา

กลุ่มที่ 5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมูล

กลุ่มที่ 6 สาขาวิชาฟิสิกส์ พลังงาน และวัสดุศาสตร์

กลุ่มที่ 7 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์

กลุ่มที่ 8 การนำเสนอแบบบรรยายของนิสิตเครือเทางาม How sci & tech drive our modern life?

กลุ่มที่ 9 Routine to Research สายสนับสนุนเครือเทางาม

 

Session Poster Presentation

กลุ่มที่ 1 สาขาวิชาชีววิทยาและการประยุกต์ วิทยาศาสตร์การประมง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาศาสตร์สุขภาพ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยาประยุกต์ วิทยาศาสตร์การอาหาร และเทคโนโลยีทางอาหาร

กลุ่มที่ 2 สาขาวิชาเคมี เคมีประยุกต์ และเคมีสิ่งแวดล้อม

กลุ่มที่ 3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาสถิติ

กลุ่มที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา และคณิตศาสตร์ศึกษา

กลุ่มที่ 5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมูล

กลุ่มที่ 6 สาขาวิชาฟิสิกส์ พลังงาน และวัสดุศาสตร์

กลุ่มที่ 7 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์

กลุ่มที่ 8 Routine to Research สายสนับสนุนเครือเทางาม

Organized by : งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร