Event Date : 2021-04-22 - 2021-04-23

Submission Deadline : 0000-00-00

Venue : Online

Website : http://sotl7.ilc.swu.ac.th/

งานเสวนาวิชาการในหัวข้อ

- วิถีใหม่ของอุดมศึกษาไทย

- ถอดบทเรียน การเรียนออนไลน์: คุณภาพบัณฑิตจากการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ในทัศนะของผู้สอนและผู้เรียน

- Professional Standards Framework สำหรับผู้สอนในยุค Disruption

- เทรนด์อาชีพและทักษะในยุค Digital Disruption

- ครูจะไป AI จะมา??

อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์

- เปลี่ยนครูเป็นโค้ชเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการวิจัย ตามมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน

- การจัดกิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยเครื่องมือออนไลน์

- กลยุทธ์การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน

- เทคนิคการจูงใจผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

- Design Thinking for Development of Future Skills

- ออกแบบสื่อให้ปัง สร้างพลังการเรียนรู้ ด้วย Digital Neuroscience

- กลยุทธ์การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment)

Organized by : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ