Event Date : 2021-08-19

Submission Deadline : 2021-06-16

Venue :

Website : https://sites.google.com/rsu.ac.th/gradcon/main

การสนับสนุนส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญของบัณฑิตวิทยาลัย รวมถึงการจัดหาเวทีให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งแผนทำวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยของตนต่อสังคมและผู้สนใจสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้  อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม และข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต จึงจัดโครงการการนำเสนอผลการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นเป็นประจำทุกปี  โดยเริ่มจัดการประชุมวิชาการครั้งแรกในปีการศึกษา ๒๕๔๙ และจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 

ทั้งนี้ ทุกบทความวิจัยที่ส่งเข้าร่วมโครงการจะผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพของบทความ จำนวนอย่างน้อย ๒ ท่าน ในรูปแบบไม่มีชื่อผู้เขียน (Double-blind Peer Review)  ทุกผลงานที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิให้นำเสนอในการประชุมฯ จะได้รับจดหมายแจ้งผลการพิจารณาบทความและนำส่งทางอีเมล์ที่แจ้งในระบบ เมื่อผลงานวิจัยได้นำเสนอโดยผู้วิจัยตามเวลาที่กำหนดในการประชุม จะได้รับเกียรติบัตร ๑ ใบต่อเรื่องและตีพิมพ์เผยแพร่บทความฉบับเต็มในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์สำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

กลุ่มการนำเสนอผลงานวิจัย(RESEARCH AREAS)

- บริหารและการจัดการ(Business Administration and Management)

- ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์(Education Humanities and Social Science)

- วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี(Engineering and Technology)

- ศิลปกรรม และประยุกต์ศิลป์(Fine and Applied Arts)

Organized by : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต