Event Date : 2021-07-01

Submission Deadline : 2021-04-30

Venue : sripatum university chonburi campus : มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

Website : https://www.chonburi.spu.ac.th/spuccon2021/

ท่ามกลางสภาวะของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง ประชาคมโลกกำลังมองหาและคิดค้นวิทยาการใหม่ๆ ขึ้นมาตอบโจทย์การใช้ชีวิตในโลกปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกชีวิตวิถีใหม่ นำไปสู่นโยบายของรัฐที่ต้องพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพิ่มพูนทักษะความรู้และวิชาการ สนับสนุนงบประมาณการทำวิจัยอันเป็นเครื่องมือสำคัญหนึ่งที่ช่วยให้ประเทศขับเคลื่อนไปได้ ขยายขอบเขตความรู้ที่มีอยู่เดิมสู่แนวคิดทฤษฎีใหม่ๆ เพื่อให้ประเทศมีศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศสูงขึ้น รวมถึงกลับมาเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ

 

อย่างไรก็ดี การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมาก ทำให้เกิดการลดลงในการจับจ่ายใช้สอยและกำลังซื้อของประชาชน รวมไปถึงการหยุดชะงักของหลายธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมและบริการ แม้จะมีมาตรการของภาครัฐมาช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจต่อไป แต่มาตรการส่วนใหญ่เป็นเพียงมาตรการระยะสั้น ทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด และเดินไปด้วยกำลังและความสามารถ ของตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค New Normal

 

สถาบันการศึกษามีภารกิจหลักสำคัญ ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัยและพัฒนา การบริการทางวิชาการ และการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม นิสิต นักศึกษา และคณาจารย์ เป็นบุคคลที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวข้างต้น ด้วยการนำเสนอแนวคิด วิธีการ และผลการศึกษาที่เป็นประโยชน์จากการทำวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่สอดรับกับนโยบายดังกล่าวข้างต้น ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จึงได้มีโครงการประชุมวิชาการภายใต้หัวข้อ "งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในยุค New Normal" เพื่อสนับสนุนและขานรับนโยบายของภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่จะส่งผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจของประเทศ

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา กระทั่งในปี พ.ศ. 2563 นี้ นับเป็นครั้งที่ 10 จากภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ที่เห็นความสำคัญในการเป็นช่องทางหนึ่งในการนำเสนองานวิจัย และนวัตกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนนโยบายของประเทศ ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงมีโครงการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SPUC National and International Conference เรื่อง งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ด้านวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยอันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศต่อไป

Organized by : สำนีักงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี