Event Date : 2021-09-25

Submission Deadline : 2021-08-04

Venue : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Website : https://mba.kku.ac.th/ncbmi

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในสถาบันเดียวกันและต่างสถาบัน และบุคคลทั่วไปที่อยู่ในสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการที่เป็นรูปธรรม
 2. เกิดการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ในด้านธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการสู่สาธารณะ
 3. เกิดการพัฒนาเครือข่ายและความเชื่อมโยงระหว่าง นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในสถาบันเดียวกันและต่างสถาบัน และบุคคลทั่วไปที่อยู่ในสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลองค์ความรู้และทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ

รูปแบบการประชุม

 • การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญ
 • การเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย และโปสเตอร์ (นำเสนอด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยฯ หรือนำเสนอออนไลน์)

หัวข้อการนำเสนอ \"ธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ\"

 • การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นำ การพัฒนาองค์กร จรรยาบรรณทางธุรกิจ
 • การจัดการการดำเนินการ การขนส่ง ห่วงโซ่อุปทานทางธุรกิจ
 • การจัดการการตลาด
 • การจัดการการเงิน การลงทุน การศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ
 • การศึกษาเกี่ยวกับชุมชนอาเซียน
 • Digital Business
 • ภาวะผู้นำ และการบริหารองค์กร
 • การบริหารองค์กรธุรกิจเฉพาะทาง เช่น โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจการบิน
 • การเป็นผู้ประกอบการ Startup SMEs

Organized by : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น