Event Date : 2021-11-26

Submission Deadline : 2021-10-15

Venue : มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และ Google Meet Application

Website : http://rpucon.rpu.ac.th

 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้รับการสถาปนาเป็นสถาบันอุดมศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ซึ่งในปี พ.ศ.2564 เป็นปีที่ครบรอบการก่อตั้งมหาวิทยาลัย 15 ปี มหาวิทยาลัยจึงจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ “ชีวิตวิถีใหม่สู่ความยั่งยืนในยุคดิจิทัล” ซึ่งเป็นการจัดประชุมวิชาการที่ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ การประชุมวิชาการครั้งนี้เป็นการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติภายใต้หัวข้อ“ชีวิตวิถีใหม่สู่ความยั่งยืนในยุคดิจิทัล” (New Normal for Sustainability in the Digital Era) โดยเปิดรับบทความเพื่อการนำเสนอในรูปแบบการบรรยาย ณ สถานที่จัดงาน (Oral Presentation-Onsite) การนำเสนอแบบออนไลน์ (Oral Presentation-Online) ผ่าน Google Meet Application และนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ผลงานการวิจัยรวมทั้งผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี อันจะส่งผลให้เกิดการนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่นเพื่อก้าวสู่สังคมวิถีชีวิตใหม่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งจากผลกระทบด้านสังคม การเมือง และวิกฤตการณ์ COVID-19

เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

1. สังคมศาสตร์ ประกอบด้วย สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มานุษยวิทยา จิตวิทยาสังคม ปัญหาสังคม สังคมศาสตร์ พัฒนาสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ สหวิทยาการ และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. มนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย ภาษา วรรณกรรม ศิลปวัฒนธรรม นิเทศศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การเงิน การท่องเที่ยวและการโรงแรม การจัดการโลจิสติกส์ และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. วิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ ประกอบด้วย ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการต้นแบบ สื่อดิจิทัล สื่อประสม เกม และภาพถ่าย

 

Organized by : มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์