Event Date : 2021-07-09

Submission Deadline : 2021-05-31

Venue : Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่กับ การประชุมที่ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 2 (หอประชุมเล็ก) ชั้น 4 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ อาคารนวัตกรรม : ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Website : https://bas.swu.ac.th/conference2021

 
 
ปาฐกถาพิเศษและการบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ (Keynote Speakers) รศ.ดร.ชัชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ คุณอริยะ พนมยงค์ CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Transformation
 
 
ภายใต้หัวข้อ: “Business Transformation: Social Challenges”
 
 
ขอบข่ายการนําเสนอผลงาน:
1. ผลงานที่นําเสนอต้องเป็นผลงานวิจัยระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท หรือการค้นคว้าอิสระระดับปริญญาโทของผู้สําเร็จการศึกษา หรือกําลังศึกษา และผลงานของอาจารย์นักวิชาการ นักวิจัย ในสถาบันการศึกษา ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน ที่ไม่เคยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ใดมาก่อน
2. เป็นการนําเสนอผลงานวิจัย โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หรือบทความวิชาการ อยู่ในขอบข่ายกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้
- การบัญชี
- การเงินและการธนาคาร
- การตลาด
- การท่องเที่ยวและการโรงแรม
- ธุรกิจระหว่างประเทศ
- ธุรกิจเพื่อสังคม
- การจัดการ
- โลจิสติกส์
- ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
- จริยธรรมทางธุรกิจ
- ผู้ประกอบการ
- ธุรกิจขนาดย่อม
- การจัดการทรัพยากรมนุษย์
- พฤติกรรมองค์กร
- การจัดการเชิงกลยุทธ์
- การจัดการสุขภาพ
- เศรษฐศาสตร์การสื่อสาร
- และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 

Organized by : คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ