Event Date : 2021-12-23 - 2021-12-25

Submission Deadline : 2021-07-31

Venue : อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Website : https://conference.mju.ac.th/index.php

การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ”  สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ ได้นำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านเกษตร อาหาร สุขภาพและสิ่งแวดล้อมสู่สาธารณชน โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

A: เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร

B:  เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอาหาร และยา

C: การพัฒนาเศรษฐกิจใหม่  (BCG Model; Bio-Circular-Green Economy)

D: สุขภาพวิถีใหม่และการจัดการสิ่งแวดล้อม

E: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อพร้อมรับปรับเปลี่ยนกับสถานการณ์โลก

 

 

Organized by : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้