Event Date : 2021-12-18

Submission Deadline : 2021-08-31

Venue : ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Website : https://ngrc53.cmru.ac.th/

การจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ (The National Graduate Research Conference) เป็นความร่วมมือระหว่างเครือข่ายคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านการวิจัยของอาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการอันจะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ ตลอดจนพัฒนาอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาไปสู่การนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ โดยในปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านการวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยอันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ทางวิชาการที่เข้มแข็ง ยั่งยืน ตอบสนองความต้องการของประเทศชาติ โดยผ่านเวทีนำเสนอผลงานวิชาการต่อที่ประชุมที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ สามารถนำผลงานวิจัยไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและสามารถบูรณาการเข้ากับศาสตร์ต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและงานวิจัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น เป็นที่พึ่งของประชาชนได้ ตลอดจนเป็นการพัฒนาศักยภาพให้กับอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาไปสู่การนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติต่อไป

Organized by : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และสคบท.