Event Date : 2022-02-03 - 2022-02-04

Submission Deadline : 2021-09-30

Venue : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ประเทศไทย

Website : https://ncla2022.org/

ภาคีวิชาการภูมิสถาปัตยกรรม อันประกอบด้วยสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตในประเทศไทย ร่วมกับสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ขอเชิญชวนนักวิชาการด้านภูมิสถาปัตยกรรมและที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านภูมิสถาปัตยกรรมครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “ปรกติที่ปรารถนา (Expected Normal)” รูปแบบการประชุมจะเป็นการประชุมแบบผสมผสาน (Hybrid Conference) ระหว่างการประชุม ณ สถานที่จัดงาน คือ หอประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM โดยผลงานที่นำเสนอมีเนื้อหาอยู่ในขอบข่าย 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ได้แก่ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นกลุ่มหลัก และ

กลุ่มที่ 2 ได้แก่ สาขาอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เช่น เทคโนโลยีภูมิทัศน์ การออกแบบวางแผนสิ่งแวดล้อม การออกแบบวางผังชุมชน สถาปัตยกรรมกับสภาพแวดล้อม เป็นต้น (คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาจากผลงานที่ส่งเข้ามาถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน)

Organized by : ภาคีเครือข่ายวิชาการภูมิสถาปัตยกรรม