Event Date : 2022-01-15

Submission Deadline : 2021-12-18

Venue : มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น (Online Conference)

Website : https://www.spu.ac.th/fac/graduate/th/content.php?cid=23585

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ และกลุ่มวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาฯ ดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการระดับภูมิภาคในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสู่สาธารณะ ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ด้านวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต  ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย


การประชุมรับพิจารณา “บทความวิจัย (Research article) และบทความวิชาการ (Academic article)” ใน 4 กลุ่มสาขาวิชา
1. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) 
2. กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ (Humanities, Social Sciences and Education)
3. กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (Business and Economics)
4. กลุ่มสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (Law Political Science and Public Administration)

     งานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (GRADSPUCON2022) เป็นการประชุมที่มีคณะผู้จัดมาจากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับบทความวิจัยที่ส่งมาเพื่อขอรับการพิจารณาทุกบทความ จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาผลงาน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ตรงสาขา เพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทความก่อน 

Organized by : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม,มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น,Sripatum University,University of Cyprus,University of Wollongong Dubai