Event Date : 2022-03-25

Submission Deadline : 2022-01-31

Venue : มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต (Online)

Website : http://www.northbkk.ac.th/conference/

โควิดเข้ามาช่วย Disrupt อะไรได้หลายอย่าง ทั้งเรื่องของเทคโนโลยี การใช้ชีวิต บริบทของโลกและสังคมที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงที่มาพร้อมกับดิจิทัลการแพร่ระบาดของ COVID-19 จะทำให้เกิดความท้าทายที่ไม่คาดคิด คนรุ่นใหม่แสดงการเติบโตด้าน “Adaptability & Resilience” หรือความกระตือรือร้นในการปรับตัวและความยืดหยุ่น หรือแนวโน้มการฟื้นตัวกลับมาจากสถานการณ์ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดอาทิเช่น มีความพร้อมในการรับมือสถานการณ์โรคระบาด มีการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ และสามารถสร้างรายได้จากช่องทางใหม่ ๆ ได้สำเร็จทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนแต่ละ Generation ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือการกระโจนเข้าสู่โลกออนไลน์ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็น Autonomous Vehicles, FinTech (Financial Technology), Hyperloop, SolarCity, Web-based Phone Calls, Automation and Robotic in Manufacturing และที่สำคัญการพัฒนา Quantum Innovation & Technology ซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่ในทุกภาคส่วนเกิดปัญหาเชิงพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไปทั้งรูปแบบการใช้ชีวิตที่มีความเป็นปัจเจกที่สูงขึ้น พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมที่สอดรับการการเปลี่ยนแปลง เกิดอาชญากรรมรูปแบบใหม่ ๆ ที่เราไม่คุ้นชินและยากต่อการรับมือที่สำคัญภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาสังคมจำเป็นจะต้องเตรียมความความพร้อมเพื่อการปรับเปลี่ยน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเล็งเห็นความสำคัญของพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ผ่านการทำวิจัยและเผยแพร่งานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ในสาขาต่าง ๆ ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของสถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่นักศึกษาจะต้องมุ่งพัฒนาทักษะทางด้านการวิจัยและที่สำคัญคือการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้สาธารณะรับทราบและนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยส่วนหนึ่งมุ่งหวังให้เป็นประโยชน์แก่การเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาคณาจารย์/นักวิจัย การพัฒนางานวิจัย การเผยแพร่งานวิจัยร่วมกัน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างช่องทางในการเผยแพร่งานวิจัยในระดับชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำวิจัยในบริบทที่หลากหลาย กระตุ้นนักวิชาการให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการในลักษณะกัลยาณมิตรยังประโยชน์ทั้งนักวิจัยมือใหม่ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายอื่น ๆ ในอนาคต ด้วยความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงได้ให้มีการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ การวิจัยประยุกต์มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจำปี 2565  ขึ้น ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมเปลี่ยนโลก”

สาขาที่เปิดรับ

– วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– สังคมศาสตร์

– ศึกษาศาสตร์

 

– สหวิทยาการ

Organized by : สำนักวิจัย และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ