Event Date : 2021-12-15

Submission Deadline : 0000-00-00

Venue : Online Conference ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting

Website : https://thaimycotoxin.org/

ปัญหาการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราเป็นหนึ่งในปัญหาหลักด้านการสาธารณสุขที่ทั่วโลกต่างตระหนักถึงผลกระทบนี้ เนื่องจากการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราสามารถพบได้ในผลผลิตทางการเกษตรหลากหลายชนิดที่ใช้เพื่อการบริโภคของทั้งมนุษย์และสัตว์ตั้งแต่ระยะการเพาะปลูกจนถึงบนโต๊ะอาหาร โดยการปนเปื้อนที่เกิดขึ้นนี้ยากต่อการหลีกเลี่ยงหรือกำจัดให้หมดได้อย่างสมบูรณ์ และเมื่อสารพิษจากเชื้อราเข้าสู่ร่างกายแล้วจะสามารถส่งผลกระทบและก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของทั้งมนุษย์และสัตว์ จากการเหนี่ยวนำให้เกิดความเป็นพิษทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรังขึ้นกับปริมาณของสารพิษและความรุนแรงของสารพิษที่ได้รับ จากข้อมูลขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agricultural Organization, FAO)  รายงานว่า 25 เปอร์เซ็นต์ของอาหารที่บริโภคมีการปนเปื้อนของเชื้อราและสารพิษจากเชื้อรา จึงทำให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลทั้งด้านความเป็นพิษและระดับการปนเปื้อนเพื่อประกอบการวางแนวทางในการควบคุมและป้องกันอันตรายจากการปนเปื้อนของสารพิษที่จะเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานของนานาประเทศทั่วโลก

นอกจากนี้ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมจัดการประชุมวิชาการนี้มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 ปี โดยมีความร่วมมือกับสมาคมสารพิษจากเชื้อ (The Association of Mycotoxicology, Thailand) ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการได้รับความรู้ ประสบการณ์ทางด้านสารพิษจากเชื้อราที่เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันยังได้มีเครือข่ายกับนานาประเทศ ซึ่งในปี 2565 นี้ จึงได้มีโอกาสจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านสารพิษจากเชื้อรา ร่วมกับ Japanese Society of Mycotoxicology ประเทศญี่ปุ่น ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ (2564) จึงถือได้ว่าเป็นการเตรียมพร้อมในการจัดประชุมวิชาการในปี 2565 และเป็นการ update ข้อมูลสถานการณ์การปนเปื้อนจากสารพิษจากเชื้อราและความรู้ที่ทันสมัยจากนักวิชาการทั้งจากไทยและต่างประเทศในสาขาพิษวิทยา รวมถึงการสาธารณสุขที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ และยังเป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรที่สนใจ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาพิษวิทยาและเภสัชวิทยาโดยเฉพาะสาขาสารพิษจากเชื้อรา ซึ่งจะสามารถนำไปประยุกต์ในการใช้งานวิจัยของหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

Organized by : สมาคมสารพิษจากเชื้อราร่วมกับภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์