Event Date : 2022-06-24

Submission Deadline : 2022-03-04

Venue : การประชุมออนไลน์

Website : https://conference.bu.ac.th/

เนื่องในวาระครบรอบมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 60 ปี ทางมหาวิทยาลัยได้ร่วมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ในการจัดประชุมวิชาการ เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน และเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย อันจะนำไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

====================================

บทความที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการวิชการ จะได้รับการตีพิมพ์ในสาร BU Academic Review (TCI กลุ่ม 1) และวารสารนักบริหาร (TCI กลุ่ม 1)

====================================

ขอบเขตของผลงาน

สาขาที่เปิดรับบทความ แบ่งเป็น 4 กลุ่มสาขา ดังนี้

1. บริหารธุรกิจ

2. สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. นวัตกรรมการศึกษา

 

Organized by : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ