Event Date : 2022-05-14

Submission Deadline : 2022-03-15

Venue : จัดในรูปแบบออนไลน์ (Online)

Website : http://ncam.fms.psu.ac.th

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ (National Conference on Administration and Management: NCAM) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ (Theme) Business Transformation to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์

1) เพื่อเป็นเวทีให้กับนักวิจัยในการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการบริหารธุรกิจและการจัดการในระดับประเทศ

2) เพื่อส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการบริหารธุรกิจและการจัดการ และการประยุกต์ใช้ผลการวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารธุรกิจ การจัดการองค์กร และช่วยพัฒนาสังคมโดยรวมให้ดียิ่งขึ้น และ

3) เพื่อเป็นช่องทางให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะช่วยส่งเสริมการสร้างความร่วมมือหรือเครือข่ายวิจัย วิชาการ หรือวิชาชีพในอนาคตได้อีกทางหนึ่งด้วย

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 เป็นการจัดประชุมฯ ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้นักวิจัยได้นำเสนอผลงานวิจัยด้านการบริหารจัดการในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1) สาขาวิชาการบัญชี/การเงิน

2) สาขาวิชาการตลาด

3) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

4) สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

5) สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว/MICE

6) สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรธุรกิจ

7) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ

 

8) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

Organized by : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์