Event Date : 2022-06-04

Submission Deadline : 2022-05-15

Venue : Online/ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Website : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLNjdg5bt9xXUoOB23qciRSQKwH4RlSFkkl0qfZDBr4i5b9g/viewform

แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560 – 2579 (Office of the Education Council , 2017) ได้กำหนด วิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ว่า “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” ซึ่งในการจัดทำแผนการ ศึกษาแห่งชาติฉบับนี้นั้น มีความจำเป็นอันเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ โดยเฉพาะความต้องการกำลังคนที่มี ทักษะในศตวรรษที่ 21 รวมไปถึงระบบการศึกษาที่มีปัญหาหลากหลายประการ นับตั้งแต่ปัญหาคุณภาพของคนไทย ทุกช่วงวัย ปัญหาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ จุดอ่อนของระบบการจัดการศึกษาของ สถานศึกษาที่ยังไม่เหมาะสม ขาดความคล่องตัว มีความเหลื่อมล้ำในด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา และปัญหาอื่นอีกนานับประการ อันส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สนองและรองรับความท้า ทายในหลากหลายรูปแบบ จึงมีความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้ระบบการศึกษาเป็นกลไกหลัก ของการขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี(พ.ศ. 2560 – 2579) และกรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อให้ สามารถนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอีก 20 ปีข้างหน้า

   นอกจากนั้นนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีอย่างฉับพลัน (Disruptive technology) ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจแล้ว ยังส่งผล กระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่ต้องเผชิญกับเทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวัน มากมาย ทั้งด้านการเรียนการสอนในสถานศึกษา การใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหารและการจัดการการทำงาน เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องในชีวิตประจำวัน นวัตกรรมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าว กระโดด และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้ครูผู้สอนมีการตื่นตัว และปรับกระบวนทัศน์ในการ จัดการเรียนการสอนจากการเรียนการสอนแบบเดิม (Teaching Paradigm) พัฒนาระบบและกระบวนการจัด การศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความ เหลื่อมล้ำภายในประเทศการเรียนการสอนแบบไฮบริด (Hybrid Learning) กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยใน ศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้แบบไฮบริด เป็นรูปแบบการสอนอีกรูปแบบหนึ่งที่เหมาะต่อการนำมาใช้ในการเรียนรู้ในยุค การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นลักษณะการผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ทั้งในลักษณะ เผชิญหน้า และการเรียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในการสร้างองค์ความรู้ได้อย่างหลากหลาย อันก่อให้เกิดการศึกษาที่มี คุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน

    สำหรับการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning : BL) เป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนในชั้น เรียน กับการเรียนจากเทคโนโลยีต่างๆ เข้าด้วยกัน อาทิเช่น อาจารย์สอนโดยจัดกิจกรรมในชั้นเรียนแบบปกติ ร่วมกับการศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองนอกชั้นเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ ซึ่งการเรียนในลักษณะนี้ต้องมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทั้งยังสามารถติดต่อสื่อสารกับครูและเพื่อนร่วมชั้นได้ด้วย และสิ่งสำคัญคือ การติดตามผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยการให้ข้อมูลย้อนกลับได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาผลการ เรียนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการเรียนแบบรู้ลึกและมีความหมาย (Deep and Meaningful Learning) ที่ต้องการ การมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นของผู้เรียน ในปัจจุบันแนวความคิดของการจัดการเรียนแบบ Blended Learning กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งการศึกษาของภาครัฐและเอกชน

    ในส่วนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative learning) แนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative learning) มีฐานคิดจากทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง(Transformative learning theory) นักทฤษฎีคนแรกที่ใช้คำว่า transformative learning คือ Jack Mezirow ในปี1978 , 2003 ระบุความหมายว่า การเรียนรู้ที่เปลี่ยนกรอบการอ้างอิง (frame of reference) เดิมที่ยังไม่ชัดเจน ไปสู่กรอบการอ้างอิงที่ใหญ่ขึ้นกว้างขึ้น ลึกขึ้น สามารถแยกแยะความแตกต่างได้สามารถสะท้อนและนำเสนอภาพความรู้สึกนึกคิดได้มากขึ้น สามารถรับกับ การเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้น และถูกต้องมากขึ้น ซึ่งแนวคิดทฤษฎีนี้จะสอดคล้องกับแนวคิดของการสร้างความรู้ด้วย ตนเอง (Coustructionism) ที่จะเน้นการจัดการเรียนการสอนโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดทั้งในการ แก้ปัญหา วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ในทุกระดับเพื่อสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง

   ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา “มหาวิทยาลัยไร้ขอบเขต: สูตรไขว้ในการเรียนรู้และการปรับเปลี่ยน มุมมองทางการศึกษา” จึงเป็นพันธกิจสำคัญยิ่งของสังคมไทย และสังคมโลก ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมถึง ในมิติทางการเรียนรู้ในอนาคต ในมุมมองของ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ และ Kewin Carey (2015) ที่กล่าวว่า กระบวนทัศน์การจัดการศึกษาจะต้องเกิดขึ้นได้ทุกหน ทุกแห่ง ทุกเวลา (“The University of Everywhere”) ในฐานะเป็นสถาบันการศึกษา จำเป็นจะต้องตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงรุก สูตร พัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งต้องอาศัยเทคโนโลยี วิธีการหรือแนวทางใหม่ๆ เป็นนวัตกรรมที่สร้างสรรค์และการสร้าง เครือข่ายระดับนานาชาติที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาสนองความต้องการของผู้เรียน ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาความรู้ (Knowledge) ทักษะ (skills) มุมมอง (perspectives) และค่านิยม (values) ของคนในสังคม ในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจและสังคมในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงการสร้างเครือข่าย ทางการศึกษาระดับชาติการจัดการปฏิรูปการศึกษาในทุกระดับโดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาจึงต้องแสดงความ รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติและการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้ตระหนักถึงพันธกิจสำคัญนี้ และได้กำหนด นโยบายในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งคุณภาพ (Quality First) ยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือ การสร้างงานวิจัยและ นวัตกรรมที่มีคุณภาพและมีคุณค่าก่อให้เกิดการพัฒนาสนองนโยบายและกระบวนทัศน์ The UniversityofEverywhere : Blended/Hybrid Learning and the Educational Perspective Transforming ในการดำเนินการครั้งนี้ คณะ ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้รับความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ในประเทศ 14 สถาบัน ต่างประเทศ 7 สถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวม 21 สถาบัน จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการและเสนอ ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติขึ้น ในหัวข้อ The University of Everywhere : Blended/Hybrid Learning and the Educational Perspective Transforming ขึ้นในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเปิดเวทีวิชาการในการเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือทางวิชาการ นำไปสู่ การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ ชาติและสังคมโลกต่อไป 2. วัตถุประสงค์ 1) เพื่อนำเสนอแนวคิดและมวลประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่อง “ มหาวิทยาลัยไร้ขอบเขต: สูตร ไขว้ในการเรียนรู้และการปรับเปลี่ยนมุมมองทางการศึกษา” อย่างสร้างสรรค์และพัฒนา 2) เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติทางด้านการศึกษาและศึกษาศาสตร์ของนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัย จากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาที่สนใจของภาครัฐและ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 3) เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในมิติที่หลากหลาย 4) เพื่อนำผลงานวิจัยและความรู้ที่ได้จากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป 5) เป็นการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายทางการศึกษาในศาสตร์พหุวิทยาการหน่วยงานทั้งภาครัฐและ เอกชน 6) เป็นพื้นที่ในการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ร่วมมือ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

 วัตถุประสงค์

1) เพื่อนำเสนอแนวคิดและมวลประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่อง “ มหาวิทยาลัยไร้ขอบเขต: สูตร ไขว้ในการเรียนรู้และการปรับเปลี่ยนมุมมองทางการศึกษา” อย่างสร้างสรรค์และพัฒนา

2) เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติทางด้านการศึกษาและศึกษาศาสตร์ของนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัย จากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาที่สนใจของภาครัฐและ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

3) เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในมิติที่หลากหลาย

4) เพื่อนำผลงานวิจัยและความรู้ที่ได้จากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

5) เป็นการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายทางการศึกษาในศาสตร์พหุวิทยาการหน่วยงานทั้งภาครัฐและ เอกชน

6) เป็นพื้นที่ในการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ร่วมมือ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

Organized by : คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย