Event Date : 2022-07-22

Submission Deadline : 2022-06-10

Venue : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Website : https://ngrc.rmu.ac.th/

ปัจจุบันทั่วโลกต่างอยู่ในสภาวะของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศด้วยเช่นกัน อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การบริหารจัดการ และการพัฒนาประเทศเกิดความไม่แน่นอน และไม่ชัดเจน ขาดประสิทธิภาพ ทำให้เข้าสู่กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วได้ช้าลง ดังนั้นการเรียนรู้การพัฒนาวิชาการให้เท่าเทียมนานาชาติ การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6 มีความประสงค์ให้ นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากร และนักวิชาการที่มีผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงภาคประชาสังคม ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัย มีการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการวิจัยในสาขาต่าง ๆ โดยเป็นการประสานงานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดเป็นเวทีวิชาการระดับชาติ ที่รวบรวมผลงานด้านการวิจัยอันทรงคุณค่า มุ่งเน้นให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากงานวิจัยในวงกว้าง รวมถึงเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการ วิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม โดยรวบรวมองค์ความรู้ที่มีคุณค่าจากการแลกเปลี่ยนทัศนะ ประสบการณ์ สร้างเครือข่าย ความเข้มแข็งทางวิชาการและงานวิจัย เพื่อตอบโจทย์ให้กับการแก้ไขปัญหาในสังคมต่าง ๆ โดยใช้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งพาของสังคมอย่างยั่งยืน และเป็นฐานในการคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

 

กลุ่มสาขาผลงานวิจัย

- การศึกษา

- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

- รัฐศาสตร์และการเมือง

Organized by : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม