สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญขอ"/> The 8th Hatyai National and International Conference การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 | Conference In thailand

 

The 8th Hatyai National and International Conference การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8

Event Date : Jun. 22, 2017
Submission Deadline : Jan. 01, 2017
Venue : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  

Website : http://www.hu.ac.th/conference

 สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของประเทศ นอกจากมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตสู่ตลาดแรงงานของประเทศแล้ว ยังมีหน้าที่เป็นแหล่งพัฒนาและรวบรวมองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อถ่ายทอดสู่สังคม โดยเฉพาะการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพสำหรับการใช้ประโยชน์และความก้าวหน้าทางวิชาการภายใต้จุดเน้น นโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการวิจัยแห่งชาติและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรให้มีสมรรถนะในการทำวิจัย ตลอดจนส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการทำวิจัยกับหน่วยงานภายนอกสถาบันเพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ในวงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีภารกิจในการผลิตบัณฑิตสู่ตลาดแรงงาน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การผลิตผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย โดยตระหนักในความสำคัญและมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อผลิตผลงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างองค์ความรู้อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมไทย ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน การให้บริการทางวิชาการ เพื่อเป็นฐานความรู้แก่ชุมชนและสังคมในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป และดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จให้ได้มีโอกาสเผยแพร่ในวงกว้างและขยายองค์ความรู้สู่การนำไปใช้ประโยชน์ให้กว้างขวางขึ้น 

รูปแบบการดำเนินการ

1. การบรรยายพิเศษทางวิชาการ (Keynote lecture)

2. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation)

3. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

โดยแบ่งเป็นกลุ่มสาขาการนำเสนอทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ดังนี้

ระดับชาติ

- กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- กลุ่มการศึกษา

- กลุ่มธุรกิจและการท่องเที่ยว

- กลุ่มการบริหารและการจัดการ

- กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

- กลุ่มรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ระดับนานาชาติ

- กลุ่ม Social ScienceOrganized by : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่