การประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 12 SAC Conference 2017

Event Date : Jun.  21 - Jun. 23, 2017
Submission Deadline : Jan. 31, 2017
Venue : ศุนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กทม  

Website : http://www.sac.or.th/conference/2017/

“อยู่ดี กินดี มีสุข: มิติวัฒนธรรมของสุขภาพ”

เรื่องราวเกี่ยวกับการดูสุขภาพและการรักษาโรค เป็นสิ่งที่มนุษย์ปฏิบัติมาช้านานและพบได้ในทุกวัฒนธรรม สำหรับสังคมไทย วัฒนธรรมสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย จากอดีตที่ชาวบ้านใช้ความรู้พื้นบ้านเกี่ยวกับยาสมุนไพรและเทคนิคต่างๆ เพื่อดูแลรักษาคนป่วย มาจนถึงยุคปัจจุบันที่ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบตะวันตกที่สร้างยาและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยรักษาชีวิต ในการศึกษาทางมานุษยวิทยา ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพมิใช่เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บและร่างกายของมนุษย์เท่านั้น หากแต่เกี่ยวโยงถึงความเชื่อและความหมายของการมีชีวิต ซึ่งสัมพันธ์กับบริบททางเศรษฐกิจและการเมือง สถาบันทางสังคมต่างๆ จะเข้าไปสร้างกฎระเบียบและความรู้เกี่ยวกับสุขภาพเพื่อให้คนในสังคมนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรเล็งเห็นว่าสังคมไทยอยู่ในช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่านของวัฒนธรรมสุขภาพ ที่คนกลุ่มต่างๆเข้ามามีบทบาทจัดการสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บด้วยความรู้และความเข้าใจที่แตกต่างกัน ทั้งที่เป็นความเชื่อส่วนตัว ความเชื่อตามคำสอน และความเชื่อตามกระแส จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่เราจะต้องทบทวนตรวจสอบความรู้เหล่านั้นเพื่อทำความเข้าใจว่าวัฒนธรรมสุขภาพถูกควบคุมด้วยอำนาจ - ความรู้แบบไหน และมีผลต่อการดำรงชีวิตของคนไทยอย่างไร ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ขอเชิญนักวิชาการที่สนใจวัฒนธรรมสุขภาพส่งบทคัดย่อและบทความมาตามหัวข้อต่อไปนี้

(I) แนวคิดทฤษฎีและองค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ (Theories and Knowledge of Health)

(II) สุขภาพในมิติประวัติศาสตร์และโบราณคดี (Health in Historical and Archaeological Perspectives)

(III) สุขภาพในสังคมร่วมสมัยและระบบทุนนิยม (Health in Contemporary Society and Capitalism)

(IV) สุขภาพในมิติทางวัฒนธรรม (Worldview of Health in Cultural Perspectives)

(V) สุขภาพภายใต้อำนาจรัฐ (Health under State Power)Organized by : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)