การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SPUC National and International Conference 2017

Event Date : Jun. 23, 2017
Submission Deadline : Feb. 28, 2017
Venue : อาคาร ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี, จังหวัดชลบุรี  

Website : http://www.east.spu.ac.th/spuccon2017/index.php

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และการประดิษฐ์คิดค้น ทั้งในด้านเทคโนโลยี สารสนเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การบริหาร การจัดการ ศึกษาศาสตร์ และอื่นๆ อีกทั้งยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์เชิงวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ซึ่งจะนำไปสู่การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนานวตกรรมใหม่ๆ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จึงกำหนดการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เพื่อการนำเสนอผลงานการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ขึ้น เพื่อใช้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์ด้านวิชาการของ อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักประดิษฐ์ และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ อีกทั้งการประชุมยังเป็นไปตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.) การประชุมวิชาการระดับชาติ SPUC National Conference มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้มีการดำเนินการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องกันเป็นประจำทุกปี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 สำหรับในปี พ.ศ. 2560 นี้ มหาวิทยาลัยได้เพิ่มการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ เพื่อเป็นการขยายขอบเขตการสร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์เชิงวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบันให้กว้างขึ้น โดยเป็นการประชุมในหัวข้อ “อัตลักษณ์แห่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อการพัฒนาประเทศไทย 4.0” (AEC Identities for Thailand development 4.0) ทั้งนี้เพื่อทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จะนำไปสู่การทำความรู้จักและเข้าใจอัตลักษณ์ของประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในหลากหลายมิติ ซึ่งจะเป็นหนทางที่จะสร้างความร่วมมือ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและอื่นๆของประเทศสมาชิกต่อไป Organized by : มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี