7th Institute of Physical Education International Conference 2017 การประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 7

Event Date : Jun.  28 - Jun. 30, 2017
Submission Deadline : Apr. 30, 2017
Venue : โรงแรมทาวน์อินทาวน์, กรุงเทพมหานคร  

Website : http://113.53.231.197/web/web5/index.php?option=com_content&view=article&id=201:--7&catid=103:2010-05-13-14-26-51

ปัจจุบันสังคมโลกได้ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะมีกระแสการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้าน แต่ละประเทศจึงต้องต่อยอดให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆเช่นการต่อยอดองค์ความรู้ การให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาในศาสตร์สาขาต่างๆทุกประเทศจำเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่เหมาะสมสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลง สร้างทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นพลเมืองของโลก เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

การกีฬามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านสุขภาพ พลานามัยและจิตใจ รวมทั้งเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชนสิ่งแวดล้อมและประเทศชาตินำไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพกีฬาถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคมในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลกจะอาศัยกระบวนการของกีฬา การมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายชุมชนตลอดจนการสร้างจิตสำนึกในการดำรงชีวิตที่มีคุณธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพในสิทธิ์ของตนเองและผู้อื่น กีฬาจึงเป็นรากฐานที่ดีของสังคม องค์กรของประเทศต่างๆทั่วโลก รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ จึงได้มีการสนับสนุนให้มีการใช้กีฬา การออกกำลังกายและนันทนาการ เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรในชาติ การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีทางด้านการกีฬามาช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของนักกีฬาและด้านการท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศและถือเป็นอาชีพที่สามารถทำรายได้ให้แก่ประเทศเป็นอันดับต้นๆของรายได้ประชาชาติ จะเห็นได้ว่าอาชีพหลายๆอาชีพจึงดำเนินการไปในลักษณะสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างเด่นชัดไม่ว่าจะเป็นการพยายามพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว การผลิตสินค้าเพื่อการจำหน่าย ด้านคมนาคม การขนส่ง ฯลฯ ล้วนแต่เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวทั้งสิ้น

ดังนั้น สถาบันการพลศึกษา เห็นสมควรให้มีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 7 ขึ้น ประเด็น “การกีฬา : เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ” เพื่อเป็นศูนย์กลางของการรวบรวมเผยแพร่ผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดจนผู้สนใจทั่วไป เพื่อรองรับการส่งเสริมกีฬาและการท่องเที่ยวในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเข็มแข็ง และความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของอาเซียนและเศรษฐกิจโลกและเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกด้วย

หัวข้อและเนื้อหาในการนำเสนอผลงาน
1. สรีรวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา
2. ชีวกลศาสตร์การกีฬา
3. เวชศาสตร์การกีฬา
4. จิตวิทยาการกีฬา
5. กีฬากับสังคม
6. การฝึกสอนกีฬา
7. พลศึกษา
8. สุขศึกษา
9. กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
10.พลศึกษาสำหรับคนพิการ
11. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
12. การจัดการกีฬา
13. การบริหารจัดการโรงเรียนกีฬา
14. การสื่อสารการกีฬา
15. การจัดการนันทนาการ
16. นันทนาการและการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
17. กีฬาวัฒนธรรมและภูมิปัญญากีฬาไทย
18. ประเด็นเกี่ยวกับโอลิมปิคสมัยใหม่
19. การจัดการธุรกิจสุขภาพและอุตสาหกรรมกีฬา
20. สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 Organized by : สถาบันการพลศึกษา