ปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังเดินหน้าขับเคล"/> The 4th SAU National Interdisciplinary Conference 2017, (SAUNIC 2017) การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560 ครั้งที่ 4 | Conference In thailand

 

The 4th SAU National Interdisciplinary Conference 2017, (SAUNIC 2017) การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560 ครั้งที่ 4

Event Date : Jun.  23 - Jun. 24, 2017
Submission Deadline : Feb. 24, 2017
Venue : โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น, ถ.รัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี  

Website : https://sites.google.com/sau.ac.th/saunic2017/home

ปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังเดินหน้าขับเคลื่อนปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจากที่อาศัยพื้นฐานการผลิตแบบดั้งเดิมไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจในระดับสากล กล่าวคือ การยึดโยงภาคเศรษฐกิจกับภาคสังคมด้วยการพัฒนาด้านเทคโนโลยี (Technology) และนวัตกรรม (Innovation) ซึ่งการเตรียมความพร้อมไปสู่การขับเคลื่อน “ประเทศไทย 4.0” ดังกล่าว ต้องอาศัยวัตถุดิบต้นทางที่สำคัญคือ “งานวิจัยต่อยอด” ด้วยการเข้าสู่กระบวนการผลิต สร้างผลิตภัณฑ์ และสร้างมูลค่าเพิ่ม

ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้ร่วมมือในการขับเคลื่อนเดินหน้า “ประเทศไทย 4.0” ด้วยการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560 ครั้งที่ 4 (The 4th SAU National Interdisciplinary Conference 2017, (SAUNIC 2017) ภายใต้กรอบแนวคิด “การออกแบบการศึกษา และวิจัย เพื่องานนวัตกรรม 4.0”

สาขาบทความ
1. บทความวิจัยทางด้านสาขาสังคมศาสตร์
สาขาสังคมศาสตร์, การบัญชี, การเงิน, การตลาด, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, ภาษาอังกฤษธุรกิจ, ดิจิทัลมิเดีย, นิติศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, วิจัยทางการศึกษา


2. บทความวิจัยทางด้านสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม, วิศวกรรมความปลอดภัย, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์. เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีเกษตร, การจัดการงานวิศวกรรม, และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องOrganized by : มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์