“BioD4 : Towards Science and Emerging Technology for Biodiversity Management” การประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 4

Event Date : Jun.  21 - Jun. 23, 2017
Submission Deadline : Mar. 31, 2017
Venue : โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี  

Website : http://www.biodconference.org

การประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” เป็นภารกิจหนึ่งของคลัสเตอร์ทรัพยากรชีวภาพ ถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเจ้าภาพหลักคือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับกลุ่มพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป การประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 4  ถูกกำหนดให้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “BioD4 : Towards Science and Emerging Technology for Biodiversity Management”

พบกับการบรรยายและการจัดนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพที่น่าสนใจ อาทิ

-เทคโนโลยีในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เช่น การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง หรือ Augmented Reality (AR) ในการท่องเที่ยวทางทะเล, อุทยานแห่งชาติทางทะเล 4.0, การติดตามและชมเหยี่ยวอพยพแบบ near real time

-การสร้างความมั่นคงทางอาหารกับการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพ เช่น การสร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรมจากเห็ด แมลงกินได้กับการเป็นโปรตีนทดแทน ไม้ฝางและผลิตภัณฑ์จากไม้ฝาง เป็นต้น

-เทคโนโลยีในการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ เช่น โมเดลการไหลเวียนของกระแสน้ำในอ่าวไทยกับการบริหารจัดการการกัดเซาะชายฝั่ง นวัตกรรมไม้โกงกางเทียมกับการฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งทะเล การใช้เครื่องบินเล็กสำรวจทรัพยากรชีวภาพชายฝั่งทะเล แปลงศึกษานิเวศวิทยาระยะยาว การบริหารจัดการสัตว์ป่าและสัตว์คุ้มครอง

-เทคโนโลยีในการบริหารจัดการงานวิจัยอนุกรมวิธาน เทคนิคและนวัตกรรมในการเก็บรักษาจุลินทรีย์ เป็นต้น การแสดงนิทรรศการ และตลาดนัดเทคโนโลยีด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การประกวดผลงานทางวิชาการดีเด่น ชิงรางวัล Young BioD Award ปีที่ 2 มูลค่า 10,000 บาท การประชุมศิษย์เก่า BRT และการคัดเลือกผู้ประสานงานเครือข่ายศิษย์เก่า BRT แต่ละภูมิภาค ทัศนศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มรดกโลกบ้านเชียง เมืองคำชะโนด วัดป่าภูก้อน และประเทศลาว

หัวข้อการนำเสนอผลงานวิชาการ :

1 Science and Technology for Ecotourism & Cultural Diversity

2 Science and Technology for Food Security, Health, Wellness and Sustainable Use

3 Science and Technology for Coastal and Marine Biodiversity Management

4 Science and Technology for Conservation, Restoration and Long-term study

5 Science and Technology for Wildlife and Protected Area Management

6 Science and Technology for Taxonomy & Systematic Study

7 Smart Devices, Robotics Digital IoT & Embedded Technology for Biodiversity Research and ManagementOrganized by : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี