การประชุมวิชาการป่าไม้ ประจำปี 2017

Event Date : Sept. 05 - Sept. 07, 2017
Submission Deadline : Jun. 30, 2017
Venue : โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  

Website : http://conference.forest.ku.ac.th/

ครอบคลุมสาขาวิชาต่าง ๆ ทางด้านวนศาสตร์ ตั้งเเต่ เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางตรงเเละทางอ้อม ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ช่วยทำใหการจัดการป่าไม้ของประเทศไทยพัฒนาเเละเป็นสากลขึ้น

การนำเสนอผลงานทางวิชาการทางด้านป่าไม้ ประจำปี 2560 จะครอบคลุมสาขาวิชาต่าง ๆ ทางด้านวนศาสตร์ ตั้งเเต่ เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางตรงเเละทางอ้อม ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ช่วยทำใหการจัดการป่าไม้ของประเทศไทยพัฒนาเเละเป็นสากลขึ้น โดยหัวข้อในการส่งผลงานมีดังนี้ 

   1) การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ลุ่มน้ำ อุทยาน และพื้นที่คุ้มครอง 
   2) นิเวศวิทยาป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ 
   3) วนวัฒนวิทยาเพื่อการพัฒนาป่าไม้ 
   4) เทคโนโลยีวนผลิตภัณฑ์ เเละการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ
   5) การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการจัดการป่าไม้และสังคม 
   6) การท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ 
   7) การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   8) วิศวกรรมป่าไม้และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการจัดการทรัพยากรป่าไม้Organized by : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช