the 8th Botanical Conference of Thailand ประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8

Event Date : Apr. 02 - Apr. 04, 2014
Submission Deadline : Jan. 17, 2014
Venue : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

Website : http://bct8chiangmai.org/

ในแต่ละท้องถิ่นของประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ของพรรณพืชที่มีความหลากหลายทางชีวภาพพันธุกรรม และนิเวศวิทยา ซึ่งมีความสำคัญต่อมนุษย์ โดยเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่จำเป็นสำหรับปัจจัยสี่ ปัจจุบันมีหน่วยงานต่างๆ ของร้ฐและเอกชนได้ให้ความสำคัญต่อการศึกษาวิจัย รวบรวมความรู้และผลิตผลงานวิจัยทางด้านพฤกษศาสตร์ในด้านต่างๆ ไว้มากมาย ตั้งแต่ความรู้ทางด้านพื้นฐาน จนถึงการประยุกต์ใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม มีการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพืชอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ มการอนุรักษ์เพื่อความยั่งยืน อันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศ สมาคมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญขององค์ความรู้ทางทรัพยากรพืชเหล่านี้โดยการศึกษาวิจัย รวบรวมและถ่ายทอดเพื่อการพัฒนาชีวิตมนุษย์ โดยเสนอให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และผลงานวิจัยในรูปการประชุมวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจด้านการวิจัย พัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพสู่ระดับสากล ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และในโอกาสครบรอบ 50 ปีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ภายใต้พระบรมราชินูปถัมภ์ จึงได้มอบหมายให้ภาควิชาชีววิทยา (โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการศูนย์วิจัยและบริการจีโนมพืชเศรษฐกิจ และหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ขึ้น ในหัวข้อ "จากพื้นฐานสู่อนาคตที่ยั่งยืนของพฤกษาศาสตร์ไทย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้มีการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางพฤกษศาสตร์ในด้านต่างๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดความเห็นระหว่างอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป อันจะก่อเกิดภาคี

การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 8 เป็นการนำเสนอผลงานวิชาการทางด้านพฤกษศาสตร์ ซึ่งรวมถึงงานทางด้านพืชสวน พืชไร่ ป่าไม้ สาหร่าย เห็ดรา และไลเคนส์ โดยในการประชุมครั้งนี้ได้จัดแบ่งหัวข้อการประชุมเป็นสาขาต่างๆ ดังนี้

P1 - อนุกรมวิธาน ความหลากหลายทางชีวภาพ (Taxonomy and Biodiversity)
P2 - พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน (Ethnobotany)
P3 - สัณฐานวิทยาและกายวิภาคของพืช (Plant morphology and Anatomy)
P4 – สรีรวิทยาของพืช (Plant physiology)
P5 – พันธุศาสตร์ ชีวโมเลกุล และ ชีววิทยาระดับเซลล์ (Genetic, Molecular biology and Cell biology)
P6 – เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
P7 – พฤกษเคมี (Phytochemistry)
P8 – นิเวศวิทยา และการฟื้นฟูป่า (Ecology and Reforestation)
P9 – โรคพืชและอารักขาพืช (Plant Pathology and Protection)
P10 – เกษตรกรรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Agricultural and related topics)

Organized by : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่